Algemene voorwaarden Changespirators Coöperatie U.A.

Artikel 1 Definities 

1.1 Changespirators is een coöperatie die zich ten doel stelt om producten en diensten te verkopen, onder andere op het gebied van inspireren en begeleiden van veranderingen middels trainingen, cursussen, workshops, coaching, inspiratie dagen (festivals) en retraites

1.2 In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten en of Producten van Changespirators Coöperatie U.A. en/of Changespirators Coöperatie U.A. opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.

1.3 In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Changespirators Coöperatie U.A. en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin. En de rechtsbetrekking tussen Changespirators Coöperatie U.A. en ingeschakelde derden. 

1.4 In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Changespirators Coöperatie  U.A. en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende, maar niet beperkt tot: het aanbieden van producten en diensten op het gebied van, leer- en ontwikkelingstrajecten, meditatie, coaching, mens-, team- en organisatieontwikkeling en management development, alsmede alle andere door Changespirators Coöperatie U.A. ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

1.5 In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website www.changepsirators.com


Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

2.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Changespirators Coöperatie U.A. gesloten Overeenkomsten waarbij Changespirators Coöperatie U.A. Diensten en of Producten aanbiedt of levert.

2.2 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Changespirators Coöperatie U.A. en (ingeschakelde) derden gesloten Overeenkomsten.

2.3 Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Changespirators Coöperatie U.A. overeengekomen.

2.4 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

2.5 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van ingeschakelde derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

2.6 De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

2.7 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Changespirators Coöperatie U.A. treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling

Artikel 3 De Overeenkomst

3.1 Alle offertes van Changespirators Coöperatie U.A. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.2 De Opdrachtgever kan contact opnemen met Changespirators Coöperatie U.A. via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Changespirators Coöperatie U.A. zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. Deze offerte zal 30 dagen geldig zijn. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging binnen de voorgeschreven termijn.

3.3 Als Changespirators Coöperatie U.A. een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Changespirators Coöperatie U.A. kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Changespirators Coöperatie U.A. dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Changespirators Coöperatie U.A. deze schriftelijk bevestigt.

3.5 Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Changespirators Coöperatie U.A.

3.6 Alle bedragen zijn exclusief BTW.

3.7 Opdrachtgever gaat akkoord dat beeldmateriaal tijdens het verlenen van de Dienst kan worden gemaakt en dat dit materiaal op social media kan worden geplaatst. Changespirators Coöperatie U.A. zal niet onnodig beeldmateriaal verzamelen en/of vervaardigen.

Artikel 3a: Aanmelding en inschrijving voor opleidingen/ ontwikkel trajecten/ begeleidingstrajecten en retraites 

1. Aanmelding voor een opleiding ontwikkel traject/ begeleidingstraject en retraite bij Changespirators Coöperatie U.A. vindt uitsluitend plaats door gebruik van het aanmeldingsformulier of door het versturen van een e-mail.

2. De behandeling van de inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingsformulieren.

3. Door de aanmelding verklaart Opdrachtgever zich akkoord met deze voorwaarden en het op dat moment gehanteerde tarief voor de opleiding.

4. De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat Changespirators Coöperatie U.A. de inschrijving schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.

5. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plaats, zal gebruik worden gemaakt van een wachtlijst Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij toelating voor de eerstvolgende opleiding ontwikkel traject/ begeleidingstraject en retraite.

6. Changespirators Coöperatie U.A. is gerechtigd de inschrijving van Opdrachtgever met opgave van reden(en) te weigeren.

7. Aan de deelname van een opleiding ontwikkel traject/ begeleidingstraject en retraite kunnen nadere specifieke voorwaarden verbonden zijn zoals ingangsniveau, vooropleiding, intake en dergelijke.

8. Voor alle opleidingen, leertrajecten en coach trajecten/ ontwikkel trajecten/ begeleidingstraject en retraites geldt een aanwezigheidsplicht en de plicht tot actieve participatie van Opdrachtgever.

Artikel 3b:  Aankoop van Producten van Changespirators Coöperatie U.A.

1. Indien Opdrachtgever een Product koopt van Changespirators Coöperatie gelden er aanvullende regels.  

2. De aangeboden Producten van Changespirators Coöperatie worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als in redelijkheid kan worden verlangd. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden Changespirators Coöperatie U.A. echter niet.

3. De Overeenkomst tussen Changespirators Coöperatie en de Opdrachtgever komt tot stand op het moment van acceptatie door Opdrachtgever van het aanbod van Changespirators Coöperatie en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Changespirators Coöperatie U.A. opgegeven prijzen met betrekking tot Producten in
euro´s, inclusief BTW, echter exclusief eventuele emballagekosten, vervoerskosten of bezorgkosten. 

5. Verkoop en aflevering geschiedt uitsluitend à contant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

6. Changespirators Coöperatie U.A. geeft bij haar Producten een Gebruiksaanwijzing. Changespirators Coöperatie U.A. is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook, direct of indirect, die voortvloeit uit een  onjuist gebruik van het Product.

7. Bij vragen, opmerkingen, geschillen over het Product kan er contact worden opgenomen met Changespirators Coöperatie U.A via info@changespirators.com. De Geschillen regeling als vermeldt in deze Algemene Voorwaarden zijn onverminderd van toepassing.

8. Voor alle opleidingen, leertrajecten en coach trajecten/ ontwikkel trajecten/ begeleidingstraject en retraites geldt een aanwezigheidsplicht en de plicht tot actieve participatie van Opdrachtgever.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Changespirators Coöperatie U.A. zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren.

4.2 Changespirators Coöperatie U.A. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 Bij het inschakelen van derden zal Changespirators Coöperatie U.A. de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Changespirators Coöperatie U.A. worden doorbelast aan Opdrachtgever.

4.4 Changespirators Coöperatie U.A. heeft het recht om de locatie en datum van bijeenkomsten te wijzigen met inachtneming van een redelijke termijn.

4.5 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Changespirators Coöperatie U.A. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Changespirators Coöperatie U.A. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Changespirators Coöperatie U.A. zijn verstrekt, heeft Changespirators Coöperatie U.A. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Changespirators Coöperatie U.A. zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. Changespirators Coöperatie U.A. kan zijn Diensten in ieder geval, maar niet uitsluitend, niet deugdelijk verrichten indien Opdrachtgever de cursus vergeet, of als er onvoldoende personeel aanwezig is van Opdrachtgever voor het uitvoeren van Diensten.

4.7 Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Changespirators Coöperatie U.A. hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Changespirators Coöperatie U.A. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst 

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Changespirators Coöperatie U.A. en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

5.2 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

5.3 Het niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Changespirators Coöperatie U.A. op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

5.4 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Changespirators Coöperatie U.A. en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

5.5 Deelneming aan projecten bij opdrachtgevers van Changespirators Coöperatie U.A. is enkel toegestaan gedurende de duur zoals is overeengekomen. De Deelnemer die is verhinderd om aan het project of aan onderdelen van het project deel te nemen, kan op schriftelijk verzoek en na goedkeuring door het Bestuur van Changespirators Coöperatie U.A. zijn deelname op een andere datum voortzetten en/of een gemist onderdeel op een ander moment inhalen. Hierbij worden administratiekosten in rekening gebracht. Deze bedragen 85 euro per gewijzigde deelnemingsbedrag, tenzij anders wordt overeengekomen.

5.6 Changespirators Coöperatie U.A. is gerechtigd om wijzigingen in het programma, de locatie, de inhoud van opleidingen of opleidingsactiviteiten ontwikkel traject/ begeleidingstraject en retraite/ of het team van opleiders aan te brengen tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

6.1 Changespirators Coöperatie U.A. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Changespirators Coöperatie U.A. goede grond heeft om te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.

6.2 Voorts is Changespirators Coöperatie U.A. bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voortdoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

6.3 Indien de Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Changespirators Coöperatie U.A. gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichtingen tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Overmacht

7.1 Onder Overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Changespirators Coöperatie U.A., waardoor volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

7.2 Onder Overmacht zoals in het vorige lid wordt bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: ziekte van (ingehuurd) personeel van Changespirators Coöperatie U.A. zelf, abnormale weersomstandigheden en stakingen.

7.3 In geval van Overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

7.4 Indien de overmacht langer dan twee maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Changespirators Coöperatie U.A. overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht iedere kosten die Changespirators Coöperatie U.A. heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten.

Artikel 8 Annulering

8.1 Indien Opdrachtgever de door hem gevraagde dienst annuleert nadat door Opdrachtgever de aanvaarding is gedaan en door Changespirators Coöperatie U.A. de opdrachtbevestiging is gestuurd zoals bedoeld in artikel 3 van deze Algemene voorwaarden, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen wanneer de annulering binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten plaatsvindt. Wanneer Opdrachtgever de opdracht tussen 4 weken en 5 werkdagen voor aanvang annuleert is Opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.

8.2 Indien Opdrachtgever voor 4 weken voor aanvang van de Dienst annuleert, is Opdrachtgever gehouden tot het betalen van de gedane aanbetaling.

8.3 Bij annulering door Opdrachtgever van Coaching binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten het eventuele aanbetalingsbedrag.

Artikel 8a Annuleren van opleidingen of opleidingsactiviteiten ontwikkel traject/ begeleidingstraject en retraite door Opdrachtgever 

1.De Opdrachtgever aan een opleiding ontwikkel traject/ begeleidingstraject en retraite in Nederland kan binnen 14 kalenderdagen na inschrijving de deelname kosteloos annuleren. Daarna is annulering mogelijk tot 3 maanden voor aanvang van de eerste opleidings/ retraite dag, maar Opdrachtgever krijgt zijn aanbetaling niet vergoed. Wanneer opdrachtgever 3 maanden tot 5 werkdagen voor aanvang annuleert, is Opdrachtgever 50% van het deelnamebedrag verschuldigd. Bij latere annulering is Opdrachtgever het volledige bedrag verschuldigd.

2.Changespirators Coöperatie U.A. heeft het recht om een opleiding ontwikkel traject/ begeleidingstraject en retraite voor aanvang te annuleren, indien er naar haar oordeel onvoldoende inschrijvingen zijn. Opdrachtgever zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld en heeft recht op teruggave van het al betaalde lesgeld. Changespirators Coöperatie U.A. is niet aansprakelijk voor de kosten van al aangeschaft lesmateriaal en andere eventueel gemaakte kosten.

3.Voor retraites in het buitenland geldt een striktere annuleringsregeling. Indien de annulering tot 3 maanden voor aanvang van de Dienst plaatsvindt, is Opdrachtgever gehouden tot het betalen van de aanbetaling. Vindt de annulering tussen 3 maanden en 4 weken plaats, is Opdrachtgever gehouden tot het betalen van 50% van het totale bedrag. Vindt de annulering binnen 4 weken voor aanvang plaats, dan dient Opdrachtgever het totale deelnamebedrag te betalen.


 Artikel 9 Aansprakelijkheid 

9.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Changespirators Coöperatie U.A. is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.

9.2 De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de Diensten van Changespirators Coöperatie U.A..

9.3 Changespirators Coöperatie U.A. is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Changespirators Coöperatie U.A., verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Changespirators Coöperatie U.A. om, als een door Changespirators Coöperatie U.A. ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

9.4 Changespirators Coöperatie U.A. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

9.5 Changespirators Coöperatie U.A. is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.

9.6 De Opdrachtgever vrijwaart Changespirators Coöperatie U.A. voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.

9.7 Indien Changespirators Coöperatie U.A. aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Changespirators Coöperatie U.A. met betrekking tot haar Diensten.

9.8 De aansprakelijkheid van Changespirators Coöperatie U.A. is beperkt tot het door Opdrachtgever overeengekomen en betaalde honorarium. Iedere aansprakelijkheid gevolgschade ten opzichte van de Opdrachtgever is uitgesloten.

9.9 De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Changespirators Coöperatie U.A. 

9.10 Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid van gegevens 

10.1 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Changespirators Coöperatie U.A. kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

10.2 Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Changespirators Coöperatie U.A. en/of Opdracht plaatsvinden in het kader van Diensten omschreven in artikel 3a, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Changespirators Coöperatie U.A. zal aan niemand enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

11.1 Changespirators Coöperatie U.A. behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

11.2 Alle door Changespirators Coöperatie U.A. geleverde zaken, vervaardigde ideeën en concepten, waaronder begrepen maar niet uitsluitend verslagen en adviezen, blijven eigendom van Changespirators Coöperatie U.A. en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens mogen niet door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Changespirators Coöperatie U.A. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht.

11.3 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Changespirators Coöperatie U.A. van gegevens. Opdrachtgever zal Changespirators Coöperatie U.A. vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Changespirators Coöperatie U.A. is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers

11.4 Changespirators Coöperatie U.A. is bevoegd de door de Opdrachtgever gedurende de opleiding ontwikkelde producten en teksten te archiveren ten behoeve van de beoordeling van Opdrachtgever en ten behoeve van kwaliteitsbewaking van de opleiding. Openbaarmaking van de door de Opdrachtgever ontwikkelde producten, vindt niet plaats zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever. Deze producten mogen echter wel geanonimiseerd door Changespirators Coöperatie U.A.. worden gebruikt.

Artikel 12 Certificaten

In de brochure en/of de website van Changespirators Coöperatie U.A. staat vermeld of voor de betreffende opleiding een certificaat wordt verstrekt. De criteria voor het behalen van het certificaat staan vermeld in de lesmaterialen die tijdens van de opleiding worden uitgereikt.

Artikel 13 Betaling

13.1 Changespirators Coöperatie U.A. heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

13.2 Changespirators Coöperatie U.A. stuurt drie (3) weken voor aanvang van de cursus de factuur naar Opdrachtgever tenzij een andere termijn is overeengekomen.

13.3 Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.

13.4 De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld te melden aan Changespirators Coöperatie U.A.

13.5 Changespirators Coöperatie U.A. is gerechtigd om Opdrachtgever om termijnbetaling te vragen. Changespirators Coöperatie U.A. zal dit uitdrukkelijk vermelden in de offerte. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De termijnbetaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en Changespirators Coöperatie U.A. zijn verplichtingen inzake voortzetting van de Diensten niet nakomt, heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten.

13.6 Indien er sprake is van opleidingen of opleidingsactiviteiten ontwikkel traject/ begeleidingstraject en retraite dient Opdrachtgever voor de aanvang van de Dienst het verschuldigde bedrag te hebben betaald, behoudens andere schriftelijk gemaakte afspraken.

13.7 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

13.8 Indien Changespirators Coöperatie U.A. besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 14: Klachtenprocedure

14.1 Indien de Deelnemer een klacht heeft, kan hij dit binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed melden bij het Bestuur van Changespirators Coöperatie U.A.

14.2 Changespirators Coöperatie U.A. is verplicht binnen 30 dagen schriftelijk en met redenen omkleed een standpunt kenbaar te maken over de ingediende klacht; indien wenselijk zal het Bestuur de klager in de gelegenheid stellen gehoord te worden. In bijzondere gevallen is verlenging van genoemde termijn mogelijk.

14.3 Klachten en de wijze waarop deze worden behandeld, evenals de daarbij behorende procedure, worden geadministreerd en bewaard gedurende 5 kalenderjaren.

 

Artikel 15: Geschillenbeslechting

15.1 Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Changespirators Coöperatie U.A. is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Indien Changespirators Coöperatie U.A. en Opdrachtgever een geschil hebben. Trachten zij eerst dit mondeling en met goede intentie op te lossen. Mocht dit niet tot de gewenste uitkomst leiden, dan zal getracht worden om via mediation tot een gewenste uitkomst te komen

15.3 Indien mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de rechtbank te Arnhem bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.